Tweets by @herkingen_55

Bestuur | Gedragsregels (seksuele intimidatie)

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De KNVB is lid van NOC*NSF. Voetbalvereniging Herkingen ’55 is lid van de KNVB. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de voetbalsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader.

De gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke kenmerken of burgerlijke staat. Dat betekent dat de sporter zich zowel tijdens het sporten maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de kleedruimtes, veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich - letterlijk - vrij kan bewegen.


2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
Hierbij gaat het erom dat de begeleider niet onnodig binnendringt in het privé-leven van de sporter, bijvoorbeeld door er vragen over te stellen, afspraken te maken, contact op te nemen enzovoort.


3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
De begeleider mag zijn specifieke situatie en relatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid voor de sporter of die de grenzen van de relatie overschrijden.

Grensoverschrijdend kan bijvoorbeeld zijn:
• bevrediging van eigen seksuele en/of agressieve verlangens;
• een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen;
• de sporter op een niet-functionele wijze bekijken, waarbij de ogen gericht zijn op de geslachtskenmerken;
• met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasieën van de sporter;
• vormen van aanranding;
• exhibitioneren.

In de (professionele) relatie met de sporter kunnen bij beide gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen, begeleiden en dergelijke. Deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn: verliefdheid, afkeer of agressie. Beide partijen moeten alert zijn op deze gevoelens. De begeleider moet - zelfs als de sporter dat verlangt of daartoe uitnodigt - dan ook niet metterdaad ingaan op seksuele en/of al dan niet agressieve toenaderingspogingen, dan wel dergelijke toenaderingspogingen zelf ondernemen.

Seksuele handelingen en (geforceerde) seksuele relaties tussen begeleider en sporter worden zeer sterk afgeraden. Door partijen moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze 'relatie' zich in welke vorm dan ook ontwikkelt. Hierbij kan gedacht worden aan verbreking van één van de twee verhoudingen: de seksuele relatie of de begeleidingsrelatie.


4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
Tussen volwassenen en jeugdigen is sprake van een natuurlijk overwicht. Het natuurlijke overwicht van de 'dader' en angst voor de gevolgen maken het vele malen moeilijker om hem 'lik op stuk' te geven bij ongewenst gedrag. Al dan niet jeugdige sporters die op het moment zelf wel positief staan tegenover seksueel contact, bijvoorbeeld omdat zij verliefd zijn op de begeleider, realiseren zich vaak pas achteraf dat bij het gebeurde vele vraagtekens zijn te plaatsen. Veelal blijkt dan dat hun eventuele instemming op dat moment niet 'echt' was.


5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

Uitgangspunt is dat de sporter het als seksueel intimiderend ervaart. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
• bij begroeten of afscheid nemen te lang de hand vasthouden;
• iemand naar je toe trekken om te kussen;
• zich tegen de sporter aandrukken;
• andere ongewenste aanrakingen.

De begeleider dient ervoor te zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact of deze aanrakingen nooit verkeerd - in de zin van seksueel intimiderend - kan worden geïnterpreteerd.


6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
Hierbij kan worden gedacht aan:
• seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grove taal en schuine moppen, onder het mom van 'dat moet kunnen';
• het stellen van niet-functionele vragen - vaak onnodig in detail - over het seksleven van de sporter, bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en vormen van vrijen.


7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

Gereserveerd en met respect omgaan met de sporter betekent bijvoorbeeld dat:
• de begeleider en de sporter bij voorkeur niet met z'n tweeën op reis gaan, maar met bijvoorbeeld een extra begeleider of meerdere sporters;
• de begeleider en sporter in ieder geval niet op één kamer slapen;
• de sporter bij voorkeur niet alleen thuis bij de begeleider wordt ontvangen.

Gereserveerd en met respect omgaan met de ruimtes waarin de sporter zich kan bevinden, betekent dat de sporter zich daar veilig moet voelen, zijn privacy gewaarborgd is en sociale controle niet is uitgesloten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:
• niet zonder aankondiging de kleedkamer of de hotelkamer betreden;
• de deur open laten staan na het binnentreden, tenzij duidelijk is dat beiden behoefte hebben aan een zekere privacy;
• gesprekken dan wel overleg met de sporter niet in de kleedkamer of de hotelkamer houden, maar in een niet-intieme ruimte. Een uitzondering wordt uiteraard gemaakt voor het coachen tijdens wedstrijden; dan is het veelal noodzakelijk zich ergens rustig terug te trekken.


8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. Binnen zijn mogelijkheden heeft de begeleider de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de sporter. De begeleider zal de daarvoor redelijke en noodzakelijke maatregelen moeten nemen ter voorkoming van lichamelijke en geestelijke schade en misbruik, veroorzaakt door seksuele intimidatie.

De begeleider zal moeten samenwerken met bijvoorbeeld jeugdconsulenten, vertrouwenspersonen of ouders of hen van informatie voorzien. De begeleider zal feiten van vertrouwelijke aard, aan hem toevertrouwd, te allen tijde dienen te respecteren. Er zullen slechts mededelingen aan derden worden gedaan - indien enigszins mogelijk in overleg met de sporter - wanneer de begeleider ervan overtuigd is dat de belangen van de sporter of zijn omgeving hiermee zullen zijn gediend.


9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
De begeleider aanvaardt ook geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering Door vergoedingen dreigen de objectiviteit van het handelen en de onafhankelijke positie van de begeleider dan wel de sporter in het gedrang te komen. Hierdoor kan een voedingsbodem ontstaan voor seksuele intimidatie en seksueel misbruik.


10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.
Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. De begeleider heeft een voorbeeldfunctie. Hij zal maatregelen moeten nemen op het moment dat hij grensoverschrijdend gedrag constateert. In eerste instantie dient hij de betreffende persoon erop aan te spreken. In tweede instantie het bevoegde gezag, dat wil zeggen het bestuur van een sportvereniging of sportbond of de directie daarvan. De sporter zal ook geholpen moeten worden. De begeleider kan hem bijvoorbeeld verwijzen naar een vertrouwenspersoon of hem helpen een klacht in te dienen.


11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct seksueel intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren. Ook in dit geval dienen door hem passende maatregelen te worden genomen, zoals het aanspreken van de betreffende persoon. Bij Voetbalvereniging Herkingen ’55 een Vertrouwens Contact Persoon waar contact mee kan worden opgenomen: Mevrouw E. (Ellen) Oosterhuis te bereiken via 06-30731807. Of neem contact op met het Centrum Veilige Sport via ons gratis telefoonnummer 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur). Vanuit het buitenland bel je +31900-2025590 (https://centrumveiligesport.nl)

02-05 | ST Herkingen’55/NTVV organiseert 'Masters of Haereken'

Herkingen - Op donderdag 2 mei 2019 kunnen jeugdspelers van JO-9 t/m JO-15 deelnemen aan de (open) 'Masters of Haereken 2019'. Tijdens deze jeugdactiviteit kunnen spelers op individuele basis punten scoren bij 8 voetbalonderdelen en 2 extra sportactiviteiten. Diegene met het hoogste puntenaantal per leeftijdsgroep wordt 'Master of Haereken 2019'. Er kan er natuurlijk maar één winnen, maar meedoen aan deze vakantie-activiteit is belangrijker dan winnen! Het voetbalplezier moet deze dag voorop staan. Geïnteresseerde jeugdspelers kunnen zich vanaf 09.30 uur aanmelden in de bestuurskamer. Eerder aanmelden mag ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam, club en leeftijd. De sportdag begint dan om 10.30 uur met om 12.00 uur een kleine lunch en een sapje. Vanaf 12.45 uur gaat het programma verder met de nog ontbrekende onderdelen. Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking van de verschillende leeftijdsgroepen.

29-12 | Herkingen '55 op 6de plaats tijdens Champions League 2018

Bron: VoetbalRotterdam 

Sommelsdijk 
- Stellendam heeft de Champions League in De Staver gewonnen. De zaterdag vierdeklasser was in Middelharnis in de finale te sterk voor De Jonge Spartaan. In een spannende finale scoorden beide ploegen niet. Stellendam was in de beslissende strafschoppenserie de uiteindelijke winnaar. Herkingen '55 moest in de strijd om de vijfde stek de winst laten aan Den Bommel (4-2). Daarmee eindigt de geel/zwarte formatie op een zesde positie in de eindklassering.

15-12 | Inhaalrace Melissant dompelt Herkingen ’55 in mineur

Melissant – Voor Herkingen ’55 komt de winterstop als geroepen, want na een prima competitiestart moesten de geelhemden zaterdag in Melissant hun vierde aaneengesloten verliespartij aanvaardden. Daar zag het overigens in de beginfase niet naar uit, want met een vroege 0-2 voorsprong leek er voor de formatie van Van Neck geen vuiltje aan de lucht. In de tweede helft kon Herkingen ‘55 geen vuist meer maken en knokte de thuisclub zich collectief naar de overwinning.


08-12 | Herkingen '55 kan tij niet keren tegen Abbenbroek

Herkingen – Op een prima bespeelbaar veld trad Herkingen ’55 deze middag aan tegen Abbenbroek. De geelhemden moesten het deze middag stellen zonder hun trainer Ron van Neck, die door de griep geveld noodgedwongen thuis moest verblijven. Alle goede bedoelingen ten spijt heeft Herkingen de tendens van de voorgaande verliespartijen niet weten te keren. Behoudens een prima eerste half uur werden een tiental slappe minuten de thuisclub fataal.


Website Sponsoren

09-ws_dagwinkel.png